امیر مهدی ژوله با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشته: من در حال جشنواره! فیلم ابد و یک روز رو تو جشنواره دیدم.عجب فیلمی بود.

امیر مهدی ژوله
عجب فیلمی بود.عجب فیلمی بود.سه بار عجب فیلمی بود! میترسم بعد دیدن این فیلم برم فیلم دیگه ای ببینم ،میترسم بشوره ببره.