ژوله در فیلم خوب، بد، جلف.

ژوله در فیلم خوب، بد، جلف.
ژوله این عکس را در اینستاگرام منتشر کرده است.