العبادی در این گفتگوی تلویزیونی به جزئیات پست‌هایی که شامل این تغییرات خواهند شد و یا زمان انجام آن اشاره‌ای نکرد.

نخست وزیر عراق تاکید کرد که برای تشکیل دولتی بی‌طرف، به زودی تغییرات بزرگی در کابینه ایجاد می‌کند و به جای وزرایی که "بر اساس گرایش‌های سیاسی‌" تعیین شده‌اند "افراد با کفایت" به پارلمان معرفی خواهد کرد.

حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در مصاحبه‌ای تلویزیونی تاکید کرد که خواستار تغییرات اساسی در کابینه شامل و روی کار آوردن چهره‌های تکنوکرات و بی‌طرف است و در این چارچوب از پارلمان و همه جناح‌های سیاسی برای همکاری در این "مرحله خطرناک" دعوت می‌کند.

العبادی در این گفتگوی تلویزیونی به جزئیات پست‌هایی که شامل این تغییرات خواهند شد و یا زمان انجام آن اشاره‌ای نکرد.