در 20 سال گذشته آمریکایی‌ها دعاوی مختلفی را علیه ایران مطرح کردند. ما رای دادگاه‌های آمریکا را به رسمیت نمی شناسیم.

وزیر امور خارجه گفت:

*در 20 سال گذشته آمریکایی‌ها دعاوی مختلفی را علیه ایران مطرح کردند. ما رای دادگاه‌های آمریکا را به رسمیت نمی شناسیم.
*ما دولت آمریکا را مسئول این موضوع می‌دانیم.
*کمیته ویژه دولت برای بررسی برداشت آمریکا از اموال ایران تشکیل شده است.