در ملاقات بعدی به جابجایی پرچم ها دقت شده بود و برنامه ای برای این مهم نبود و دلیلی برای این اقدام وجود نداشت.

عراقچی درباره حضور وزرای خارجه ایران و آمریکا در مذاکرات اخیر نیویورک در مقابل پرچم کشورهای یکدیگر گفت: تا جایی که می دانم برنامه ای در کار نبود و دو پرچم وجود داشت و نحوه ایستادن به این نحو انجام شد. در ملاقات بعدی به جابجایی پرچم ها دقت شده بود و برنامه ای برای این مهم نبود و دلیلی برای این اقدام وجود نداشت.