افراد ناشناس بامداد امروز ۶ خودرو شخصی را در منطقه فاتح استانبول به آتش کشیدند.

افراد ناشناس بامداد امروز ۶ خودرو شخصی را در منطقه فاتح استانبول به آتش کشیدند.

به گفته شاهدان عینی، افراد ناشناس با ریختن بنزین به روی خودروها مبادرت به سوزاندن آنها کردند.