طی دو ماه آینده از صحنه سیاسی خارج خواهم شد و فعالیت سیاسی نخواهم داشت.

مقتدی صدر گفت:
طی دو ماه آینده از صحنه سیاسی خارج خواهم شد و فعالیت سیاسی نخواهم داشت.
هیچ نماینده‌ای برای دولت عراق حتی دولت تکنوکرات معرفی نخواهم کرد.
قرار بود امروز در پارلمان عراق درباره تعدادی از وزرای پیشنهادی «حیدر العبادی» نخست وزیر این کشور رأی گیری صورت گیرد که با اقدام جریان صدر در تحریم این جلسه، پارلمان روز سه شنبه آتی تشکیل جلسه خواهد داد.