«یائیر گولان» البته اظهارنظر مستقیم و مثالی از «روندهای وحشتناک» جاری در سرزمین‌های اشغالی ارائه نکرد

* یک روز پس از اظهارات جنجالی بنی گانتز رئیس سابق ستاد مشترک رژیم صهیونیستی درباره هولوکاست، یائیر گولان جانشین رئیس ستادمشترک ارتش این رژیم، نیز اسراییل را با آلمان نازی مقایسه کرد

* جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی گفت: «اگر چیزی باشد که مرا در یادبود هولوکاست نگران و وحشت زده می‌کند،‌ روندهای وحشتناک و هولناکی است که 70،‌ 80 و 90 سال پیش بطور کلی در اروپا و به طور خاص در آلمان حادث شد و همچنین پیدا کردن نشانه‌های آنها در بین خودمان همینجا(در اسرائیل) و اکنون در سال 2016 است»

* «یائیر گولان» البته اظهارنظر مستقیم و مثالی از «روندهای وحشتناک» جاری در سرزمین‌های اشغالی ارائه نکرد