سخنگوی وزارت امور خارجه از صدور حکم اعدام برای نخستین رییس‌جمهور منتخب در انتخابات آزاد و رقابتی مصر ابراز نگرانی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه از صدور حکم اعدام برای نخستین رییس‌جمهور منتخب در انتخابات آزاد و رقابتی مصر ابراز نگرانی کرد.

مرضیه افخم با تاکید بر اهمیت جمهوری عربی مصر و نقش آن در منطقه و سیاست روشن ایران در جهت همکاری در حوزه‌های مشترک افزود: چالش‌های این کشور تنها از طریق مراجعه به آرای عمومی و مکانیزم‌های انتخاباتی و شناخته شده دمکراتیک مبتنی بر گفت‌وگوی ملی و توافق سیاسی قابل حل است.

او اضافه کرد: ایران هم‌چنین معتقد است روش‌های مبتنی بر حذف و سرکوب و هم‌چنین توسل به خشونت و ترور تنها به تضعیف مصر و جلوگیری از احیای نقش و جایگاه تاریخی این کشور در منطقه و جهان منجر خواهد شد.