ترامپ به آنان به عنوان ابزار جنسی نگاه می کند و اغلب اظهارات صریحی درباره ظاهر آنان می کند.

*فشارها بر ترامپ در پی ارتباط نامشروع با زنان افزایش یافت

*نشریه نیویورک تایمز ضمن ارائه بخش هایی از مصاحبه خود با 50 کارمند زن و افرادی که با وی در ارتباط بودند نوشت: اظهارات آنان نشان دهنده رفتارهای اغلب غیرارادی و نگران کننده نامزد جنجالی جمهوریخواهان با این قشر از جامعه است.

*بنابر این گزارش، برخی از این زنان اظهار داشتند: ترامپ به آنان به عنوان ابزار جنسی نگاه می کند و اغلب اظهارات صریحی درباره ظاهر آنان می کند.

*نیویورک تایمز نوشت: زمانی که از نماینده جمهوریخواهان در انتخابات آمریکا در خصوص این اظهارات سوال شد، وی منکر آن می شد و گاهی نیز بر سر جزئیات آن مخالت می کرد!