در مراسم جشن تولد ملکه انگلستان یکی از سربازان شرکت کننده در رژه به دلیل ایستادن به مدت طولانی از هوش رفت و نقش زمین شد!

سرباز ملکه انگلیس