روبات انسان نما، بهترین اختراع سال ناسا شد.

روبات انسان نما، بهترین اختراع سال ناسا شد.


سازمان هوا-فضای آمریکا(ناتو) در سالهای اخیر به ساخت روباتهای فضاپیما بسیار توجه داشته است. سال گذشته یک روبات انسان نمای پیشرفته در ناسا ساخته شد. ناسا اینبت روبات را به عنوان بهترین اختراع سال دو هزار و چهارده خودش انتخاب کرد. این روبات همانند فضانوردان قادر است در ایستگاه بین المللی فضایی به انجام ماموریت بپردازد. این روبات، دستکشهای ویژه فضانوردان را دارد که با سامانه مخابراتی پیچیده اش به انجام ماموریتهای فضایی مبادرت می کند. گفته می شود این روبات انسان نما درمقایسه با نسخه قبلی ، بسیار پیچیده تر و کارامدتر است.