شنود مکالمات تروریستها، حاکی از فرو ریزی روحیه تروریستهای مهاجم و همچنین نارصایتی عمیق از فرماندهان خود در ناکامی شکست محاصره شرق حلب،، و ترک صحنه نبرد برخی از آنان و رفتن به سمت جرابلس در شمال حلب می باشد.

تروریستهای جیش الفتح، با وجود استفاده گسترده از انتحاریها و تجهیزات متنوع اهدایی از حامیان اقلیمی، عملا نتوانستند در شکستن محاصره تروریستهای درمانده شرق حلب، راه به جایی ببرند.

و نیروهای مقاومت و ارتش سوریه، پس از دو هفته نبرد سنگین توانستند، شکاف کوچک ایجاد شده در ناحیه راموسه به سمت شرق را بطور کامل ببندند.

در همین راستا، طی سه روز گذشته، نیروهای مقاومت و ارتش سوریه نبردی تمام عیار و سنگین را در محور مذکور، آغاز نمودند.
و توانستند بر چندین نقطه راهبردی در جنوبغرب حلب مانند، " تل الجمعیات" ، " تل محروقات" ، " العامریه" ، "دانشکده تسلیحات" سیطره یابند. و همچنین تسلط خود بر تپه مهم "ام القرع" را تثبیت نمایند.
تصرف این نقاط کلیدی، توان مضاعفی به نیروهای مقاومت و ارتش در بستن شکاف راموسه و حصر دوباره تروریستهای شرق حلب بخشید.
کارخانه سیمان که تا یک هفته پیش کانون درگیری شدیدی بود، بطور کامل تامین شد.

به نقل از منابع نظامی نزدیک به مقاومت، شنود مکالمات تروریستها، حاکی از فرو ریزی روحیه تروریستهای مهاجم و همچنین نارصایتی عمیق از فرماندهان خود در ناکامی شکست محاصره شرق حلب،، و ترک صحنه نبرد برخی از آنان و رفتن به سمت جرابلس در شمال حلب می باشد.

نقش برجسته نیروی هوایی در کوبیدن خطوط پشتیبانی و عقبه تروریستها انکار ناپذیر است.
بمباران های متوالی خطوط امداد تکفرییها، که از سمت "العیس" ،"خانطومان" و "خلصه" در جریان بود، عملا فلج گردید.
بطوری که فقط در یکی از حملات هوایی موفق، نیروی هوایی توانست یک ستون امدادی مرکب از خودروهای حامل تیربار سنگین، و مهمات و نفرات را که از خلصه، به سمت تلال جنوب غرب حلب در حرکت بود را در جاده غافلیگیر کرده و به کلی نابود کند.

اما وضعیت در روستای القراصی کمی گره خورده، و در سه روز گذشته چندین بار بین طرفهای درگیر دست، بدست، گردید.
و عملا هیچکدام از طرفین نتوانسته تا این لحظه به تثببت مواضع برسد.
که امیدواریم نیروهای مقاومت و ارتش با اتخاد تاکتیک متناسب با وضعیت موجود، در ساعات پیش رو، روستای القراصی را نیز تحت کنترل در آورند.

اما با توجه به این نکته که، تامین امداد تروریستها از سمت "خانطومان" در ریف جنوبی و "خان العسل" در جنوبغرب حلب،صورت میگیرد، انجام یک عملیات سنگین به سمت این دو شهرک جهت قطع شریان حیاتی از بدنه تروریستها ضروری به نظر میرسد.
و حمله حتی به یکی از این دو شهرک که تامین لجستیکی میدان نبرد تروریستها را بر عهده دارند، عملا به سرعت کار دانشکده های نطامی و محورهای همجوار را یکسره خواهد کرد.
با توجه به حجم نیروی موجود و تکمیل امکانات ارتش و نیروی مقاومت و پشتیبانی هوایی قابل ملاحظه، حمله و تصرف این شهرک ها دور از دسترس نخواهد بود.