تصویر زیر لحظه به زمین خوردن یکی از اعضای گارد تشریفات را هنگام بازدید کاترین میدلتون (نفر دوم از سمت چپ) همسر شاهزاده ویلیام، دوک کمبریج از شهر هارلو انگلیس نشان می‌دهد.

تصویر زیر لحظه به زمین خوردن یکی از اعضای گارد تشریفات را هنگام بازدید کاترین میدلتون (نفر دوم از سمت چپ) همسر شاهزاده ویلیام، دوک کمبریج از شهر هارلو انگلیس نشان می‌دهد.