تهران، مسکو و دمشق بر این باورند که اکنون بهترین زمان برای آغاز عملیات آزادسازی حلب از لوث تروریستهاست.

تهران، مسکو و دمشق بر این باورند که اکنون بهترین زمان برای آغاز عملیات آزادسازی حلب از لوث تروریستهاست. اما برآوردهای نظامی نشان می‌دهد که سیاست «کنترل تدریجی» مناطق اشغال شده حلب توسط نیروهای مقاومت بهترین گزینه است