یک مقام ارشد یک سازمان مستقر در واشنگتن که بر روی تحریمهای ایران کار می‌کند می‌گوید که حرفهای کری فقط حرف هستند و قابلیت نقد شدن ندارند

هفته نامه «ویکلی استاندارد» نوشت: خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا در زمینه تحریمهای ایران با هم اختلاف دارند

این خارج از توان وزارت خارجه است که به شرکتهای خارجی برای تجارت با ایران تضمین دهد
وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا طی ماههای گذشته در زمینه تجارت با ایران با یکدیگر در تضاد بوده‌اند
جان کری از سوی دیگر گفته است که تلاشهای خود را حتی فراتر از ضوابط توافق هسته‌ای در راه تسهیل تجارت با ایران به کار می‌گیرد
کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند در نهایت توانایی وزارت خارجه برای تضمین دادن به شرکتهای خارجی برای تجارت با ایران محدود است