این روزنامه نوشت: بالاترین میزان سؤال بی پاسخ بین سنی‌ها و شیعیان برداشت آن‌ها از نقش خشونت در اسلام بود که تقریبا نیمی از ایرانی‌ها و عرا‌قی‌ها به آن پاسخ ندادند

واشنگتن پست نوشت: از فرصت به وجود آمده برای نظر سنجی بین شیعیان ایران و عراق استفاده کردیم و مواردی متعدد چون مذهب، سیاست، دموکراسی، حقوق بانوان، نزاع‌های منطقه‌ای و توافق اتمی ایران را بررسی کردیم و به حمایت اکثر پاسخ دهندگان به سیاست‌های منطقه‌ای ایران و توافق اتمی با غرب پی بردیم

این روزنامه نوشت: بالاترین میزان سؤال بی پاسخ بین سنی‌ها و شیعیان برداشت آن‌ها از نقش خشونت در اسلام بود که تقریبا نیمی از ایرانی‌ها و عرا‌قی‌ها به آن پاسخ ندادند
واشنگتن پست مدعی شد که اکثریت پاسخ دهندگان موافق تعامل با آمریکا در زمینه‌های منافع مشترک بودند اما با حضور نظامی آمریکا در منطقه نیز مخالفت داشتند
واشنگتن پست همچنین مدعی شد اکثر مردم حامی برجام بوده و دیدگاه لیبرالی درباره حقوق زنان و محل کار آن‌ها داشتند