مسکو آمادگی دارد تا فورا مقامات نظامی و دیپلمات‌های خود را به ژنو اعزام کند تا روی طرح اقدام مشترک برای حلب هم‌راستای پیشنهادات آمریکا کار کنند

وزیر امورخارجه روسیه:

وزیر خارجه آمریکا سرانجام ، طرحی درباره حلب ارائه کرد که همسو با مواضع روسیه است
مسکو آمادگی دارد تا فورا مقامات نظامی و دیپلمات‌های خود را به ژنو اعزام کند تا روی طرح اقدام مشترک برای حلب هم‌راستای پیشنهادات آمریکا کار کنند