تمدید این قانون به هیچ وجه تأثیری بر میزان تخفیف توافق شده تحریم‌های ایران و یا توانایی شرکت‌ها برای تجارت همسو با برجام با ایران نمی‌گذارد.

وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد:

* تمدید این قانون به هیچ وجه تأثیری بر میزان تخفیف توافق شده تحریم‌های ایران و یا توانایی شرکت‌ها برای تجارت همسو با برجام با ایران نمی‌گذارد.

* من با ظریف و همتایانمان در ۱+۵ تماس گرفته‌ام و به آنها گفته‌ام که نیازی نیست تعلیق فعلی تحریم‌ها، با انقضای دوره قانون تحریم‌های ایران (و اجرایی شدن دوره جدید آن) تجدید شود.

* این کار را امروز انجام دادم تا همگان از وجود حداکثر شفافیت (در رفتار ما) مطمئن شوند.