داعش تا پایان سال 2016، 23 درصد از اراضی خود را از دست داده است و این نشان می دهد داعش در حال کوچکتر شدن است؛ داعش اکنون 60 هزار کیلیومتر مربع را در دست خود دارد.

اندیشکده کانفلیکت مانیتور در گزارشی نوشت: داعش در سال های اخیر اراضی زیادی را از دست داده است.

اندیشکده انگلیسی کانفلیکت مانیتور: داعش تا پایان سال 2016، 23 درصد از اراضی خود را از دست داده است و این نشان می دهد داعش در حال کوچکتر شدن است؛ داعش اکنون 60 هزار کیلیومتر مربع را در دست خود دارد.

مناطق قرمز شده در نقشه نشان دهنده مناطقی است که داعش در سال 2016 از دست داده است.