خضر عدنان اسیر فلسطینی که در بند زندان های رژیم صهیونیستی اعتصاب غذا کرده بود آزاد شد.

خضر عدنان اسیر فلسطینی که در بند زندان های رژیم صهیونیستی اعتصاب غذا کرده بود آزاد شد.


شبکه تلویزیونی الجزیره به جزئیات بیشتری اشاره نکرد.

روزنامه صهیونیستی معاریو نیز با تایید این خبر گزارش داد: نظامیان صهیونیستی خضر عدنان را به دفتر ارتباط و همکاری فلسطین در جنین تحویل دادند.

معاریو گزارش داد: رژیم صهیونیستی به منظور جلوگیری از برگزاری مراسم جشن و شادمانی فلسطینیان در استقبال از عدنان که پس از اعتصاب غذای 55 روزه و برای دومین بار اداره زندان‌های صهیونیستی را به تسلیم در برابر اراده خود واداشت، او را در ساعات اولیه صبح آزاد کردند.