شهرک نشینان اسرائیلی یک نوزادن فلسطینی را در کرانه باختری زنده سوزاندند.

شهرک نشینان اسرائیلی یک نوزادن فلسطینی را در کرانه باختری زنده سوزاندند.


درپی این اقدام وحشیانه، تشکیلات خودگردان فلسطین، کابینه اسرائیل را مسئول اقدام شهرک نشینان افراطی در زنده سوزاندن نوزاد فلسطینی دانس.

این تشکیلات تهدیدکرد، این مسئله را به دادگاه های بین المللی ارجاع خواهد داد.

ارتش اسرائیل از ترس واکنش فلسطینی ها به اقدام شهرک نشینان در سوزاندن یک نوزاد فلسطینی، تدابیر امنیتی را در کرانه باختری تشدید کرد.