بر اثر برخورد دو هواپیمای کوچک تفریحی در غرب اسلواکی هفت نفر کشته شدند.

بر اثر برخورد دو هواپیمای کوچک تفریحی در غرب اسلواکی هفت نفر کشته شدند.


این دو هواپیما هنگام پرواز تمرینی نزدیک روستای چرونی کامن Cerveny Kamen به هم برخورد کردند.

بر اساس اعلام رسانه های اسلواکی یکی از این دو هواپیما حامل چند چترباز بود.