پلیس نیویورک رهگذری ۶۱ ساله را که از پشت سر فرد مظنون به فروش اسلحه عبور می کرد، به ضرب گلوله کشت.

پلیس نیویورک رهگذری ۶۱ ساله را که از پشت سر فرد مظنون به فروش اسلحه عبور می کرد، به ضرب گلوله کشت.


فلیکس کامی ظهر دیروز پس از آن کشته شد که گلوله ای که پلیس به سمت فروشنده غیرقانونی سلاح شلیک کرده بود، به وی اصابت کرد.

به گفته ترانس رینور، کمیسر پلیس منطقه ماونت ورنون، پلیس مشغول تحقیق درباره فروش غیرقانونی اسلحه بود و به اشتباه به عابری شلیک کرد.