میزان جرم و جنایت در سی شهر بزرگ آمریکا افزایش قابل ملاحظه داشته است.

میزان جرم و جنایت در سی شهر بزرگ آمریکا افزایش قابل ملاحظه داشته است.

میزان جرم و جنایت در آمریکا در چند دهه گذشته روند نزولی داشته اما امسال میزان جنایت در اکثر شهرهای این کشور به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.در برخی شهرها میزان جرم و جنایت در مقایسه با سال 2014 افزایش پنجاه درصدی داشته است.

طبق گزارش منتشر شده ، سی شهر آمریکا امسال شاهد افزایش جرم و جنایت بوده اند. فقط در بالتیمور دویست و پانزده نفر به قتل رسیده اند. در سنت لوئیس صد و سی و شش نفر و در میلواکی صد و چهار نفر به قتل رسیده اند.

هنوز علت یا علل این افزایش مشخص نشده است اما برخی کارشناسان ، سهل الوصول بودن اسلحه و رقابت میان باندهای تبهکار را عامل می دانند.

خبرنگار این شبکه از واشنگتن دی سی گزارش داد: این شهر شاهد افزایش چهل و چهار درصدی جرم وجنایت (صد و پنج نفر کشته ) بوده است.تیراندازی در بخش هایی از واشنگتن تقریباً هر روز اتفاق می افتد.در یک دهه گذشته ، میزان جرم وجنایت در این شهر به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت اما امسال این روند صعودی شده است.

شهرهای عمده آمریکا امسال شاهد افزایش جرم و جنایت بوده اند.برخی علت را بی انگیزه بودن جوانان می دانند.یک کارشناس می گوید: جوانان آینده ای برای خود نمی بینند.آنها روشی قانونی برای امرار معاش پیدا نمی کنند از این رو اکثرشان به سمت فعالیت های غیرقانونی گرایش پیدا می کنند.