مجلس عوام انگلیس برگزاری همه پرسی درباره عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را تصویب کرد.

مجلس عوام انگلیس برگزاری همه پرسی درباره عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را تصویب کرد.

مجلس عوام انگلیس با 316 رای موافق و 53 رای مخالف طرح دیوید کامرون نخست وزیر این کشور را برای برگزاری همه پرسی تا پایان سال 2017 ، تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن ، تصویب این همه پرسی که دیوید کامرون قصد دارد آن را برگزار کند گامی به جلو به شمار می آید چرا که راه را برای تصویب آن در مجلس اعیان باز کرد.
158/154