مذاکره نمایندگان احزاب عدالت و توسعه و سعادت ترکیه برای تشکیل ائتلاف در انتخابات سراسری مجلس این کشور بدون دستیابی به توافق پایان یافت.

مذاکره نمایندگان احزاب عدالت و توسعه و سعادت ترکیه برای تشکیل ائتلاف در انتخابات سراسری مجلس این کشور بدون دستیابی به توافق پایان یافت.

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه ملیت چاپ ترکیه ، فاروق چلیک و کریم اوزکول نمایندگان حزب عدالت و توسعه دیروز با نمایندگان حزب سعادت درباره تشکیل ائتلاف انتخاباتی مذاکره کردند.
نمایندگان حزب عدالت و توسعه پیشنهاد کردند ، 5 یا 6 نفر از حزب سعادت در فهرست مشترک انتخاباتی قرار گیرند اما نمایندگان حزب سعادت خواستار آن شدند که بیست نفر از کاندیداهای حزب سعادت در فهرست مشترک قرار گیرند.
اوغوزحان اصیل ترک رئیس شورای عالی مشورتی حزب سعادت پس از این مذاکرات اعلام کرد ، موضوع ائتلاف انتخاباتی با توجه به اینکه نمایندگان حزب عدالت و توسعه شرایط ما را نپذیرفته اند از دیدگاه حزب سعادت پایان یافته است.
وی تاکید کرد ، موضوع جدیدی وجود ندارد که ارزش مذاکره داشته باشد.
اصیل ترک گفت : هدف ما حضور 10 و یا 15 نماینده از حزب سعادت در مجلس ترکیه نیست ، ما خواستار نقش موثر در فعالیت های مجلس ترکیه هستیم اما آنان با این خواسته ما موافقت نکردند و موضوع پایان یافت.
شایان ذکر است ، انتخابات زودهنگام مجلس ترکیه اول نوامبر برگزار خواهد شد.