منابع عربی فاش کردند فرار سریع عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن از شهر عدن در جنوب این کشور به علت احتمال ترور وی بوده است.

منابع عربی فاش کردند فرار سریع عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن از شهر عدن در جنوب این کشور به علت احتمال ترور وی بوده است.

عبدربه منصور هادی در پی رسیدن گزارشهای اطلاعاتی درباره احتمال ترور او روز یکشنبه با یک کشتی جنگی شهر عدن را به طرف جبیوتی ترک کرد.

منصور هادی بعدا از جیبوتی به طرف آمریکا حرکت کرد تا در نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند.