ابراز ندامت نخست‌ وزیر اسبق انگلیس درباره جنگ عراق واکنش‌های گسترده‌ای داشته است.

ابراز ندامت نخست‌ وزیر اسبق انگلیس درباره جنگ عراق واکنش‌های گسترده‌ای داشته است.


خانواده های نظامیان انگلیسی کشته شده در جنگ عراق اظهارات تونی بلر را تنفر انگیز خواندند.

تونی بلر در اظهار نظر جدید خود درباره جنگ عراق از عذرخواهی کامل به علت جنگ عراق خودداری کرد و هشدار داد که گزارش درباره این جنگ ممکن است علنی نشود.