بوش پدر انگشت اتهام در خصوص تقصیرات پسرش را به سمت مشاوران بوش پسر نشانه گرفت.

بوش پدر انگشت اتهام در خصوص تقصیرات پسرش را به سمت مشاوران بوش پسر نشانه گرفت.

به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، جرج بوش پدر رئیس جمهور پیشین آمریکا که نود و یک ساله شده است هدف انتقادهای دونالد رامسفلد وزیر دفاع پیشین آمریکا قرار گرفته است. علت این انتقادهای رامسفلد، سخنانی است که بوش پدر اخیرا مطرح کرده است. بوش پدر گفته است مشاوران و اطرافیان جرج بوش پسر رئیس جمهور پیشین مسئول مواضع تند پسرش درباره خاورمیانه(غرب آسیا) هستند. به گفته رامسلفد، بوش نود و یک ساله شمشیر را از رو بسته است حال آنکه بوش پسر خودش تصمیم می گرفت.
بوش پدر در کتاب خاطراتش ، رامسفلد را فردی متکبر توصیف کرده و گفته است رئیس سابق پنتاگون، در تصمیماتی مقصر است که جرج بوش پسر پس از حملات یازده سپتامبر درباره خاورمیانه(غرب آسیا) گرفته است.
دیک چنی که معاون جرج بوش پسر بود و یکی از دستیاران اصلی او به شمار می رفت نیز در این کتاب خاطرات هدف حملات قرار گرفته است. بوش پدر در کتابش گفته است چنی نیز امپراتوری خودش را بوجود آورد و از این نفوذ خودش استفاده کرد تا سیاستهای تندروانه را به پسرش القاء کند.
البته بوش پدر اذعان کرده است پسر خودش مسئول قدرت گرفتن چنی و رامسفلد در دولتش بوده است.