نخست وزیر اسبق ایتالیا دولت کنونی این کشور را دولت کودتا و دولتی بدون دخالت مستقیم مردم در انتخاب آن خوانده است.

نخست وزیر اسبق ایتالیا دولت کنونی این کشور را دولت کودتا و دولتی بدون دخالت مستقیم مردم در انتخاب آن خوانده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی رای نیوز ایتالیا، سیلویو برلوسکنی (نخست وزیر اسبق ایتالیا) در شهر جنوآ در ایتالیا اعلام کرده است، فقط با وحدت می توان از احزاب چپ پیشی گرفت. برلوسکنی همچنین اعلام کرده است، قصد دارد حزب جمهوری خواه، مانند شیوه سیاسی آمریکا، در ایتالیا تاسیس کند.
در همین زمینه، نخست وزیر اسبق ایتالیا گفت: در آمریکا، جمهوری خواه ها و دموکرات ها قرار دارند. دو تشکل سیاسی ای که با یکدیگر تضاد پیدا می کنند، اما به شیوه ای رفتار می کنند که هیچ شهروند آمریکایی با موضوعی منفی مواجه نشود. این شیوه ای است که من بدنبال آن هستم.
گزارشگر شبکه به نقل از برلوسکنی، گزارش داد، احزاب چپ و حزب مردم سالاری، بطور یقین با شیوه ای منفی موفق به اداره جامعه هستند. کشور، با سومین دولتی که یک بار دیگر بدون انتخاب مستقیم شهروندان، انتخاب شده، به یک شیوه مردم سالاری معلق اداره می شود.
در همین زمینه، برلوسکنی گفت: ما طی بیست سال با چهار کودتای دولتی مواجه بوده ایم. امروز در برابر سومین دولتی قرار گرفته ایم که این دولت توسط مردم انتخاب نشده است. در راس این دولت، کسی قرار گرفته که حتی هرگز برای نامزدی مجلس نمایندگان نیز به وی رای داده نشده است.
نخست وزیر اسبق ایتالیا در پایان سخنرانی و به هنگام ترک جلسه، با گیر کردن پای خود بر یک چهارپایه، زمین خورده است.