نشست مقدماتی وزرای امور خارجه آمریکا، فرانسه، عربستان سعودی، اردن و امارات عربی متحده در وین درباره سوریه آغاز شد.

نشست مقدماتی وزرای امور خارجه آمریکا، فرانسه، عربستان سعودی، اردن و امارات عربی متحده در وین درباره سوریه آغاز شد.


المیادین به جزئیات بیشتری اشاره نکرد.