یک دستگاه خودروی نظامی برادلی ارتش سعودی با موشک هدایت شونده ارتش و کمیته های مردمی یمن درجیزان هدف قرارگرفت و منهدم شد.

شمار دیگری از نیروهای ارتش سعودی درحملات ارتش وکمیته های مردمی یمن در استانهای جیزان،عسیر و نجران عربستان کشته یا زخمی شدند ومقادیر دیگری از تجهیزات نظامی آنها منهدم شد.


یک دستگاه خودروی نظامی برادلی ارتش سعودی با موشک هدایت شونده ارتش و کمیته های مردمی یمن درجیزان هدف قرارگرفت و منهدم شد.

یگانهای موشکی و توپخانه‌ای نیروهای یمنی همچنین مواضع و مکانهای تجمع سربازان و خودروهای زرهی ارتش سعودی را در استانهای جیزان و عسیر و نجران با دهها فروند موشک و گلوله توپ هدف قرار دادند.

یک دستگاه خودروی زرهی برادلی در جیزان با موشک هدایت شونده در منطقه الفریضه منهدم شد و نیروهای داخل آن کشته شدند.

مواضع ارتش سعودی در جنوب مجتمع دفاعی ، ملحمه ، قرن و فریضه در جیزان با بیش از 30 فروند موشک و گلوله توپ هدف قرار گرفت.

مواضع ارتش سعودی در جبل الدود ، القرن ، غرب شهر خوبه و الفریضه در جیزان از دیگر اهداف نیروهای یمنی بود که دهها فروند موشک و گلوله توپ به این مواضع شلیک شد.

شماری از سربازان سعودی در حملات توپخانه‌ای به موضع نظامی الفریضه در جیزان کشته یا زخمی شدند.

مکانهای استقرار توپخانه‌های ارتش سعودی در منطقه آل الشی در جیزان با نوزده فروند موشک هدف قرار گرفت.

یگانهای موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن مکانهای استقرار ارتش سعودی را در منطقه ربوعه در استان عسیر [ عربستان ] هدف قرار دادند.

گذرگاه الخضراء و موضع نظامی ارتش سعودی در الشبکه و پادگان بن یالین نیز در استان نجران با تعدادی موشک هدف قرار گرفت.