وزارت امور خارجه آمریکا اذعان کرد گروه تکفیری صهیونیستی داعش نفت به ترکیه قاچاق می کند.

وزارت امور خارجه آمریکا اذعان کرد گروه تکفیری صهیونیستی داعش نفت به ترکیه قاچاق می کند.


بر خلاف سخنان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، آموس هوشتاین معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور انرژی تایید کرد داعش نفت سوریه را به ترکیه قاچاق می کند.

هوشتاین گفت: البته میزان نفت قاچاق شده و ارزش آن ناچیز است.