یک تصویر عجیب از حاشیه نشست شورای همکاری خلیج فارس که در گروه های تلگرامی منتشر شده است.