خبرگزاری تسنیم نوشته است که او "به صورت داوطلبانه و در قالب مدافع حرم" به سوریه رفته بود.

محسن فرامرزی در سوریه به شهادت رسیده است. آقای فرامرزی محافظ محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران بوده است.

خبرگزاری تسنیم نوشته است که او "به صورت داوطلبانه و در قالب مدافع حرم" به سوریه رفته بود.