جواب رد پاکستان به عربستان پس از سفر جبیر به آن کشور: پاکستان در اٍئتلاف عربستان شرکت نمی‌کند.

جواب رد پاکستان به عربستان پس از سفر جبیر به آن کشور: پاکستان در اٍئتلاف عربستان شرکت نمی‌کند.