انفجار در مرکز استانبول و میدان سلطان احمد روی داده است .

فوری | انفجار در مرکز استانبول و میدان سلطان احمد روی داده است .
هنوز میزان خسارت ها و نوع انفجار مشخص نیست.