کنایه کاریکاتوریست نشریه تایم به شعار تبلیغاتی اوباما:
بله همه چیز را به فردا موکول کردیم؛ کنترل سلاح، خاورمیانه، پوتین و ...