اینستاگرام ظریف: ایران آماده است
جدیدترین پست اینستاگرام محمدجواد ظریف پس از دیدار با فدریکا موگرینی نوشته: ایران آماده است.