سازمان همکاری اسلامی در بیانیه فرمایشی پایان نشست فوق العاده جده حمله به مقرهای دیپلماتیک عربستان درایران ومداخله تهران درکشورهای منطقه و واکنش تهران درباره اعدامهای ریاض، را محکوم کرد.

فوری: سازمان همکاری اسلامی در بیانیه فرمایشی پایان نشست فوق العاده جده حمله به مقرهای دیپلماتیک عربستان درایران ومداخله تهران درکشورهای منطقه و واکنش تهران درباره اعدامهای ریاض، را محکوم کرد.