طبق قرار جلسات کارشناسی ادامه می یابد.

عضو مذاکره کننده هسته ای کشورمان نوشت: بعد از پایان یافتن روز سوم مذاکرات و اتمام جلسه معاونان که تا ساعت یازده و نیم شب گذشته هم ادامه داشت، معاونان وین را ترک نمودند ولی قرار شد جلسات کارشناسی ادامه یابد.

بعیدی نژاد در صفحه اینستاگرام خود می نویسد: بر این اساس دو جلسه کارشناسی( روز گذشته ) در صبح و بعدازظهر در خصوص مباحث هسته ای و مباحث تحریم ها میان تیم های کارشناسی ایران و نمایندگان 1+5 برگزار گردید که طی آن متن پیوست های مربوط مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گرفت. بعیدی نژاد نوشت: با انجام این مرحله از مذاکرات کارشناسی، این دور از مذاکرات پایان یافت.

پس از این مذاکرات، بلافاصله هماهنگیهای لازم برای تعیین چارچوب و زمانبندی جلسات بعدی معاونان و کارشناسان صورت خواهد گرفت.

مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در پایان نوشت: در مجموع هر چند با توجه به ماهیت پیچیده مباحث، پیشرفت در مذاکرات تدوین متن ها روند کُند و آهسته ای دارد اما در این دور از مذاکرات، متن اصلی و پیوستهای فنی در خصوص مباحث هسته ای و تحریمها هر چه بیشتر تکمیل گردید و بحثهای مهمی برای امکان پالایش هر چه بیشتر این متون از موارد اختلافی صورت گرفت.