نتایج شمارش آرا در ۱۰ حوزه انتخابیه توسط ستاد انتخابات کشور اعلام شد.

متن اطلاعیه شماره ۶۱ به شرح ذیل است:

در حوزه انتخابیه مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد از مجموع ۱۱۱ هزار ۸۳۱ رای آرای صحیح مأخوذه محمدرضا صباغیان بافقی با کسب ۲۷ هزار ۴۸۳ و محمدرضا بابایی دره با کسب ۲۲ هزار و ۱۴۱ رای به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

همچنین سید حسن حسینی درحوزه انتخابیه شاهرود و میامی از مجموع ۱۳۰ هزار ۳۲۰ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۴۹ هزار ۹۷۰ رأی حائز اکثریت آرا شد.

در حوزه انتخابیه بوکان، چالدران، پلدشت و شوط نیز محمد قسیم عثمانی از مجموع ۱۰۹ هزار ۷۶۱ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۴۷ هزار و ۱۶۲ رأی به خانه ملت راه یافت.

در حوزه انتخابیه سراب از مجموع ۷۳ هزار و ۴۹ آرای صحیح مأخوذه یوسف داودی با کسب ۱۶ هزار و ۲۸۴ رأی و محمد نصیرپور سردهایی با کسب ۱۵ هزار و ۱۵ رای به مرحله دوم راه یافتند.

همچنین درحوزه انتخابیه بابلسر، فریدون کنار از مجموع ۹۱ هزار و ۹۳۵ آرای صحیح مأخوذه ولی الله نانوا کناری با کسب ۳۹ هزار و ۳۱۹ رأی به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

در حوزه انتخابیه اردکان نیز محمدرضا تابش از مجموع ۳۹ هزار ۶۶۵ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۲۵ هزار و ۵۷۱ رأی موفق به ورود به مجلس شد.

در حوزه انتخابیه فردوس، سرایان، طبس و بشرویه نیز محمدرضا امیر حسن خانی از مجموع ۱۰۴ هزار ۲۱۴ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۵۱ هزار و ۶۱۵ رأی به خانه ملت راه یافت.

در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف، سید محمدباقر عبادی از مجموع ۱۷۲ هزار ۵۴۲ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۵۹ هزار و ۳۶۱ رأی به خانه ملت راه یافت.

در حوزه انتخابیه بویین زهرا، آوج نیز روح الله بابایی صالح از مجموع ۸۶ هزار ۴۴۱ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۳۳ هزار و ۴۸۶ رأی موفق به ورود به مجلس شد.

همچنین درحوزه انتخابیه مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان از مجموع ۱۸۶ هزار و ۳۴۰ آرای صحیح مأخوذه محمد مهدی برومندی با کسب ۵۵ هزار و ۷۹۷ رأی به مجلس شورای اسلامی راه یافت.