سعید آجورلو معتقد است که بخشی از جبهه پایداری به سمت احمدی نژاد مایل می شود.

مثلث آنلاین:سعید اجورلو سردبیر مثلث معتقد است که بدترین اتفاق پس از شکست اصول گرایان در تهران بازگشت به احمدی نژاد است چرا که ریشه شکست در این حوزه انتخابیه تا حدود زیادی به نوع عملکرد احمدی نژاد بازمی گردد. او همچنین معتقد است که بازگشت به احمدی نژاد برای اصول گرایان نوعی چالش در پرنسیب سیاسی است چرا که او علنا اعلام کرده اصول گرا نیست. سعید اجورلو همچنین معتقد است که بخشی از جبهه پایداری به سمت احمدی نژاد مایل می شود.