عیادت سردارسلیمانی از یکی از جانبازان مدافع حرم،امیر حسین حاجی نصیری در تهران.

عکس: عیادت حاج قاسم از جانباز مدافع حرم