ابوطابی در یادداشت پاسخ داده که است که نباید شکست خود را به گردن سبک زندگی تهران و تهرانی‌ها بیندازند

در یادداشت حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در صفحه توئیتر وی منتشر شده آمده است:
*اصولگرایان سرِناسزاگویی برداشته‌اند؛ اینکه می‌گویند: «رای بخشی از مردم تهران عموماً قداست زدایی شده وعرفی وحامل ارزش‌های غربگرایانه است.»، و «تهران شهری است با انبوهی از جمعیت متعلق به طبقه متوسط جدید شهری، پیچیده در سبک زندگی شبه مدرن با مطالبات شبه روشنفکرانه» و «ازرقیب سیاسی درتهران شکست نخورده‌اند، بلکه این کنش سیاسی، تجلی یک سبک زندگی است. این شکست، فرهنگی وتمدنی است.»
*این سخنی سهمگین وباوری ناراست است که شکست خود را اینگونه توجیه، و مردم صمیمی و دوست داشتنی و بزرگوار تهران را اینگونه مورد تهاجم قراردهید.
*به نظرمن مدرنیته در تهران مغایر با دینداری، اخلاق مداری وارزش محوری نیست؛ اتفاقا تهرانی‌ها ارزش مدار‌تر، اخلاقی‌تر، صمیمی‌تر، بامحبت‌تر، عالم‌تر و...‌اند؛ مردم تهران به باورهای دینی، ارزش‌های اخلاقی و سبک زندگی خود احترام می‌گذارند؛ ولی ازخشونت، افراط، تندروی، تحمیل عقیده، تحمیل سبک زندگی بیزارند.
*باید تهرانی باشید و با تهرانی زندگی کرده باشید تا ابعادعمیق حیات اجتماعی در تهران را درک کنید و آنگاه بتوانید نسبت به تهرانی‌ها ابرازنظرکنید؛ باید تهرانی باشید تا ابعادعمیق باورهای نوین وارزش مدارآن رابشناسید؛ باید تهران سرفراز را از بلندای دماوند آن درک کنید نه درکنج خانه اندیشه‌هایتان.
*دوستان عزیز، مردم تهران سرنوشتشان را خودشان می‌نویسند؛ برای آینده‌شان خودتصمیم می‌گیرند وحیات اجتماعی وفردی خودراآگاهانه رقم می‌زنند.
*دوستان گرامی رای و نظرتهرانیان عمیقا درایران تاثیرگذاراست، تک تک این مردم، ارزش آراء خود را وقتی تجمیع می‌شود، می‌دانند از ریاست جمهوری تا مجلسین.
*انتخابات تهران با بسیاری ازنقاط دیگر تفاوت دارد، با تهرانی باید صمیمی بود، به او عشق ورزید، تهران را دوست داشت، زیرا تهران تصویرکلان سیاست درکشوراست، تهران همیشه الگوی ایرانیان بوده است، درتمدن سازی، سیاست، فرهنگ، اجتماعیات واقتصاد، اینکه شکست خود را فرهنگی وتمدنی خوانده‌اید، سخن هراس آلودی است.
*نباید این بزرگواری‌ها، بزرگ منشی‌ها، ایران دوستی‌ها، ارزش مداری‌ها واخلاق محوری‌ها را به سخره گرفت؛ چون به کسی رای نداده‌اند؛ چراکه، رای تهران عمیقا سیاسی است، آن‌ها می‌دانند برای رای دادن، شاید بهترین روش، برنگزیدن باشد؛ تا نخواستن خود را اعلام کنند، نبایدآن را کم پنداشت.
*شهر دوست داشتنی من، تهران وتهرانی‌های دوست داشتنی؛ به شما افتخار می‌کنیم. چون دماوندمان استوار باشید.