اوباما سال گذشته قانونى را امضا کرد که به دولت اجازه میدهد با ادعاى حملات سایبرى افراد را در فهرست تحریم قرار دهد.

وزارت دادگسترى آمریکا براى افراد زیر که به ادعاى واشنگتن با شرکتهاى وابسته به جمهورى اسلامى مرتبط بوده اند، به اتهام حمله سایبرى به بانکها و زیرساختهاى آمریکا کیفرخواست صادر کرده است:

- احمد فتحى
- حمید فیروزى
- امین شکوهى
- صادق احمدزادگان
- امید غفارنیا
- سینا کیسار
- نادر سعیدى

اوباما سال گذشته قانونى را امضا کرد که به دولت اجازه میدهد با ادعاى حملات سایبرى افراد را در فهرست تحریم قرار دهد. واشنگتن پست نوشته است که احتمال دارد دولت آمریکا براى اولین بار از این اختیار علیه این افراد استفاده کند.