در حاشیه بدرقه حسن روحانی به ترکیه

در حاشیه بدرقه حسن روحانی به ترکیه