تصویر زیر در یک سفر خارجی ناصرالدن شاه گرفته شده است.