رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع بابک #زنجانی از ارایه لایحه اعتراضی 152 صفحه‌ای نسبت به دادنامه اصلی خبر داد

رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع بابک #زنجانی از ارایه لایحه اعتراضی 152 صفحه‌ای نسبت به دادنامه اصلی خبر داد و گفت:

امروز (شنبه) - 11 اردیبهشت ماه - لایحه اعتراضی خود را نسبت به دادنامه اصلی تقدیم دادگاه کردم و از آنجا که دادنامه اصلاحی 30 فروردین ارایه شده تا 20 اردیبهشت ماه فرصت دارم تا لایحه آن را ارایه دهم.